CONDICIÓNS XERAIS

I. INFORMACIÓN GENERAL

En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, a continuación indícanse os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, https://mulleressalgadas.es, (en diante, Sitio web) corre a cargo de: Asociación Mulleres Salgadas, con NIF: G70518972, e cuxos datos de contacto son:

Dirección: Plaza do Parque 11 – 36620 Vilanova de Arousa

Teléfono de contacto: 619 17 60 70

Email de contacto: info@mulleressalgadas.es

II. TÉRMINOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Finalidade das condicións: O sitio web

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen como finalidade regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos destas Condicións, entenderase polo Sitio Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto de xeito estático como dinámico, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que se poidan ofrecer aos Usuarios (en diante, Servizos).

Mulleres Salgadas resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel poidan incorporarse. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Mulleres Salgadas poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por norma xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que achegar contraprestación para poder desfrutar del, salvo o custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso que o Usuario contratou.

O uso dos Contidos non require ningunha subscrición ou rexistro previo.

O Usuario

O acceso, navegación e uso do Sitio Web, confire a condición de Usuario, polo que, desde o inicio da navegación polo Sitio Web, acéptanse todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas posteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación das correspondentes obrigas. normativa legal segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web.

A Web de Mulleres Salgadas ofrece unha gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade de facer un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por Mulleres Salgadas sen ser contrario ao disposto nas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outra forma poida supoñer lesión dos dereitos de terceiros. ou o mesmo funcionamento do sitio web.
  • A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por Mulleres Salgadas para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario comunicará inmediatamente a Mulleres Salgadas calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais, co fin de para proceder á súa cancelación inmediata.

O mero acceso a esta Web non implica ningún tipo de relación comercial entre Mulleres Salgadas e o Usuario.

Sempre cumprindo coa lexislación vixente, esta Web de Mulleres Salgadas está dirixida a todas as persoas, independentemente da súa idade, que poidan acceder e/ou navegar polas páxinas da Web.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Mulleres Salgadas non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servizos. Mulleres Salgadas fará todo o posible para o bo funcionamento do Sitio Web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este Sitio Web non sexa ininterrompido ou libre de erros.

Tampouco se fai responsable nin garante que os contidos ou software ao que se pode acceder a través deste Sitio Web estean libres de erros ou causen danos no sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Mulleres Salgadas será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, entre outros, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados polo virus de introdución.

Mulleres Salgadas non se fai responsable dos danos e prexuízos que se poidan ocasionar aos usuarios polo uso indebido desta Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.

IV. POLÍTICA DE LIGAZÓNS

Infórmase de que o Sitio Web de Mulleres Salgadas pon ou poderá poñer a disposición dos Usuarios medios de ligazóns (como, entre outros, enlaces, banners, botóns), directorios e buscadores que permitan aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por terceiros. festas.

A instalación destes enlaces, directorios e buscadores no Sitio Web ten como finalidade facilitar aos Usuarios a busca e o acceso á información dispoñible en Internet, sen que se considere unha suxestión, recomendación ou invitación para visitalos.

Mulleres Salgadas non ofrece nin comercializa por si mesma nin por medio de terceiros os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

Mulleres Salgadas ofrece contido patrocinado, anuncios e/ou ligazóns de afiliados. A información que aparece nestes enlaces de afiliados ou os anuncios inseridos son facilitadas polos propios anunciantes, polo que Mulleres Salgadas non se fai responsable das posibles inexactitudes ou erros que poidan conter os anuncios, nin garante de ningún xeito a experiencia, integridade ou responsabilidade de anunciantes ou a calidade dos seus produtos e/ou servizos.

Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade dos sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder a través dos enlaces.

Mulleres Salgadas en ningún caso revisará nin controlará o contido doutros sitios web, nin aprobará, examinará ou avalará os produtos e servizos, contidos, ficheiros e calquera outro material dos citados sitios enlazados.

Mulleres Salgadas non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan producirse polo acceso, uso, calidade ou legalidade dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por Mulleres Salgadas e que estean enlazados neste Sitio Web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro sitio web diferente ao Sitio Web de Mulleres Salgadas deberá saber que:

Non está permitida a reprodución -total ou parcialmente- de calquera dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen a autorización expresa de Mulleres Salgadas.

Tampouco está permitida ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta na Web de Mulleres Salgadas, nin nos seus Contidos e/ou Servizos.

A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Mulleres Salgadas.

O establecemento do hiperenlace non implicará a existencia de relacións entre Mulleres Salgadas e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte de Mulleres Salgadas dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados no devandito sitio web, e Viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Mulleres Salgadas por si mesmo ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos nel contidos (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software). ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendo de aplicación tanto a normativa española como comunitaria nesta materia, así como os tratados internacionais relacionados na materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte. e por calquera medio técnico, sen a autorización de Mulleres Salgadas.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Mulleres Salgadas. Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web constitúe unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Mulleres Salgadas a través dos datos de contacto no apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

Mulleres Salgadas resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Mulleres Salgadas rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. No caso de xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes de conformidade coa lei.